Sídlo: Vysoká 14, 811 06, Bratislava, Slovakia

Advokátska kancelária  JUDr. Filip Petrinec, PhD.

+421 951 826 024

kontakt@wblower.com

„Moderné právne služby dostupné pre všetkých klientov.“

O nás

Sme advokátska kancelária, ktorá sa špecializuje na právny compliance.

Pod týmto pojmom sa skrýva komplex právnych služieb, ktorého cieľom je uvedenie firiem a verejných organizácií do súladu s právnymi povinnosťami a reguláciami ustanovenými zákonom a právom Európskej únie.

Ako jedni z mála máme skúsenosti z pôsobenia na pozícii národných expertov SR v expertných skupinách Európskej Komisie v Bruseli. Úlohou týchto expertných skupín je legislatívna činnosť na úrovni EÚ a revízia Smerníc Európskej únie.  Práve Smernice EÚ sú základom pre naše vnútroštátne zákonné regulácie.

Jednou z týchto regulácií je aj Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov tzv. Whistleblowing. Upravuje ho Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 a náš vnútroštátny právny predpis, ktorým je Zákon č. 54/2019 Z.z..

Náš vedúci advokát je JUDr. Filip Petrinec, PhD. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti štátnej správy, advokácie a právnych služieb pre komerčný a verejný sektor. Špecializuje sa aj na právny compliance, náhradu škody a nemajetkovej ujmy.

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí ako vedúci projektu pre výskum Whistleblowingu a protizákonnej činnosti vo firmách a verejných organizáciách.

Prostredníctvom našej webovej aplikácie a právnych služieb, nielenže splníte požiadavky zákona ale vyhnete sa aj vysokým pokutám.  Pomôžeme Vám zabrániť reputačným následkom a enormne nákladným súdnym sporom s vlastnými zamestnancami.

Objednávka je nezáväzná. Budeme Vás spätne kontaktovať.

Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Podmienkymi spracovania osobných údajov.

Naše sídlo:
Bratislava
Vysoká 14, 811 06 

kontakt@wblower.com

 

Advokátske informácie

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VÝKONOM ADVOKÁCIE 

POISTNÁ ZMLUVA č. 610/682233-4

Toto poistenie sa riadi ustanoveniami poistnej zmluvy, Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

POISŤOVATEĽ:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, Slovenská republika
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 757/B IČO: 31 383 408, DIČ: 2020843561, IČ pre DPH: SK7120001559

a

POISTNÍK:

Advokát: JUDr. Filip Petrinec, PhD.

IČ: SAK 8297

IČO: 51146363

sídlo: Bratislava 1, Vysoká 14, 81106

Poistná suma: 100 000,00 €

Poskytovateľ právnych služieb

a prevádzkovateľ webového sídla:

JUDr. Filip Petrinec, PhD., advokát

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou IČ: SAK 8297

IČO: 51146363

sídlo: Bratislava 1, Vysoká 14, 81106

+421 951 826 024